Hestepasser/ Groomer

Bli en del av vårt «Groom» team, og få et springbrett for en lang karriere innen hestebransjen!

Vi søker «Groom» som vil være med å ta hånd om daglige rutiner for hestene våre.

Hva kjennetegner en «Groomer»? 

Det er mange oppgaver som kan falle inn under en Groom`s ansvarsområde, så det å mestre «Multitasking» vil være en viktig egenskap en «Groom» bør ha. 

Arbeidsoppgaver kan variere fra stall til stall, det samme gjør lønn og hvordan lønn avregnes. Men det er likheter på det å kunne dra nytte av grunnleggende kunnskaper innen hestens anatomi, sykdommer, halthet osv. inn i en slik stilling. 


En dyktig «Groom» tenker kreativt, liker å jobbe i team og kan jobbe selvstendig.
Har fysisk styrke, uredd, trives med å ha ansvar, er detaljorientert og vil levere kvalitet.   
 

Stillingsbeskrivelse
Groom

Arbeidsoppgaver


 • Fôringer, vann og rengjøring etter oppsatt tidskjema
 • Enkel hestepleie samt Spyling, dusjing og børsting
 • Rengjøring og vedlikehold av gulv og stallutstyr
 • Enkel trening av hest og bakkearbeid
 • Assistere veterinær og hovslager
 • Assisterer ridelærer under ridekurs, privattimer og turer
 • Hjelpe til med planlegging og gjennomføring av eventer   
   

Krav
Stillingen krever ingen formell utdanning, men vi ser gjerne at du har litt tidligere erfaring, enten fra tidligere jobb eller at du kan vise til gode stall og hestekunnskaper.


----------


Become our "Groom" and get a springboard for a long career in the horse industry!


We are looking for "Groom" who wants to take care of daily routines for our horses.

What characterizes a "Groom"?
There are many tasks that can fall under a Groom's area of ​​responsibility, so mastering "Multitasking" will be an important feature of a "Groom".
Work tasks can vary from stall to stall, as does wages and how salaries are settled. But there are similarities in being able to take advantage of basic knowledge of the horse's anatomy, diseases, lameness, etc. into such a position.

A skilled "Groom" thinks creatively, likes to work in teams and can work independently.
Has physical strength, fearless, thriving with responsibility, is detail oriented and will deliver quality.

Job Description
Groom

Responsibilities


 • Feedings, water and cleaning according to set time schedule
 • Simple horse care as well as flushing, showering and brushing
 • Cleaning and maintenance of floors and stall equipment
 • Easy training of horse and ground work
 • Assist veterinarian and farrier
 • Assists riding instructors during riding lessons, private lessons and tours
 • Help with planning and execution of events

  Requirements
  The position requires no formal education, but we would like you to have some previous experience, either from your previous job or that you can show good stables and horse knowledge.image1

Video

Eksempel Hestepasser / Example "Groom"